Skip to main content

Verdensmål


Mål 3: sundhed og trivsel

Vi bidrager til Verdensmål 3.9.3. Målet inden 2030 er at markant reducere antallet af dødsfald og sygdomstilfælde forårsaget af farlige kemikalier og forurening af luft, vand og jord, især som følge af utilsigtet forgiftning eller smitte. For at opnå dette mål er det vigtigt at levere produkter og tjenester, der hjælper med at nedbringe smitte og kontamination.

Vi gør dette ved at tilbyde HACCP-godkendte produkter og udføre regelmæssige valideringer af vores maskiner for at sikre, at de leverer de ønskede resultater. Vi anbefaler også anerkendte sæbeleverandører, som opfylder vores krav til forsvarlig brug og sikkerhed.

Konkret kan vi fokusere på at levere produkter og løsninger, der bidrager til at reducere udsættelse for farlige kemikalier og forurening, f.eks. ved at tilbyde effektive rensemidler og luftfiltreringssystemer. Vi kan også investere i forskning og udvikling af nye teknologier og produkter, der kan bidrage til at reducere risikoen for forgiftning og forurening.

Samtidig kan vi også øge bevidstheden om de farer, der er forbundet med farlige kemikalier og forurening, og opfordre vores kunder til at tage ansvar for at beskytte sig selv og deres omgivelser mod disse risici.

Mål 5: ligestilling mellem kønnene

I henhold til verdensmål 5.5, har vi fastsat konkrete mål for at sikre lige løn for lige arbejde mellem kønnene i vores virksomhed. Vi har gennemgået vores lønstruktur og implementeret politikker for at sikre, at der ikke er nogen forskel i løn mellem mænd og kvinder, der udfører samme arbejde med samme kvalifikationer.

Vi arbejder også på at øge kvinders deltagelse i ledende stillinger i vores virksomhed og i beslutningsprocesserne på alle niveauer. Vi har implementeret en politik om inklusion og mangfoldighed, der fremmer ligestilling og kvinders deltagelse i beslutningsprocesserne. Vi giver vores medarbejdere mulighed for uddannelse og træning, der er specielt designet til at styrke kvinders lederskabskompetencer og fremme deres karriereudvikling.

Vi arbejder også på at øge bevidstheden om ligestilling mellem kønnene og fremme dette mål i vores samfund. Vi støtter lokale initiativer, der arbejder for at fremme kvinders rettigheder og ligestilling, og vi deltager i diskussioner og samarbejder med lokale organisationer og myndigheder for at fremme dette mål.

Mål 8: anstændige jobs og økonomisk vækst

8.5 og 8.8.: For at støtte inklusiv økonomisk vækst arbejder vi på at skabe anstændige jobmuligheder for alle, herunder for ugunstigt stillede samfundsgrupper og i regioner, der historisk set har været udeladt fra økonomisk vækst.

Vi arbejder også på at skabe en kultur på arbejdspladsen, der er inklusiv og mangfoldig. Vi tager skridt til at sikre, at alle vores medarbejdere har lige muligheder for at avancere og udvikle sig i deres karriere, uanset køn, race, religion eller seksuel orientering.

For at styrke sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen, har vi implementeret standarder og procedurer, der sikrer en sikker og sund arbejdsplads for alle medarbejdere. Vi tilbyder også uddannelse og træning til alle medarbejdere for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder og viden til at udføre deres job sikkert.

Vi stræber også efter at indføre nye teknologier og forbedre vores arbejdsprocesser, der kan forbedre arbejdstagernes sikkerhed og velvære. Vi overvåger konstant vores arbejdsprocesser og udstyr for at sikre, at vi overholder sikkerhedsstandarder og tager skridt til at forbedre vores arbejdsmiljø, når det er nødvendigt.

Mål 9: industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 9.4 sigter mod at gøre industrier og infrastruktur mere bæredygtige og reducere deres negative miljøpåvirkninger inden 2030. Dette skal ske ved at fremme mere effektiv ressourceudnyttelse og øget anvendelse af rene og miljøvenlige teknologier og processer. Det er vigtigt, at alle lande bidrager til opfyldelsen af dette mål ud fra deres respektive kapaciteter.

For at bidrage til opfyldelsen af verdensmål 9.4 arbejder vi på flere forskellige områder. For eksempel investerer vi i forskning og udvikling af nye teknologier og processer, der kan gøre industrier mere bæredygtige og mindske deres miljøpåvirkning. Dertil samarbejder vi med vores kunder og leverandører for at finde mere bæredygtige og miljøvenlige løsninger.

Desuden arbejder vi på at øge vores egen bæredygtighed ved at reducere vores eget ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Disse forbedringer finder vi ioptimering af vores produktionsprocesser. Vi mindsker spild, genbruger og genanvender materialer og reducere energiforbruget i vores faciliteter. Vi undersøger mulighederne for mere miljøvenlige transportmetoder og reducerer vores CO2-udledning.

Endvidere samarbejder vi med lokale og nationale myndigheder for at sikre, at vores industrier og infrastruktur overholder miljøreguleringer og standarder. Dette kan sikre en mere ensartet og bæredygtig indsats på tværs af lande og industrier.

Kort sagt kan vi bidrage til opfyldelsen af verdensmål 9.4. ved at investere i forskning og udvikling, samarbejde med vores kunder og leverandører, optimere vores egen bæredygtighed og samarbejde med myndighederne for at sikre overholdelse af miljøreguleringer og standarder.

Mål 12: ansvarligt forbrug og produktion

Verdensmål 12.5-7 sigter mod at væsentligt reducere affaldsmængden gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug inden 2030. Samtidig opfordres virksomheder til at arbejde bæredygtigt og til at integrere bæredygtighedsoplysninger i deres rapporteringscyklus. Der tilskyndes også til bæredygtige offentlige indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Vi har indført årlige bæredygtighedsrapporter fra 2023, der fremmer vores strategiske bæredygtighedspolitik.

Vi arbejder på at reducere affaldsmængden i vores produktion og daglige arbejde. Vi genbruger, reducerer og sorterer affald fra kontor og produktion samt reducerer spildproduktion.

Semi Staal bidrager til bæredygtige indkøbspraksis ved at udvikle produkter, der løser udfordringer med kemi-, vand- og strømforbrug og som er i overensstemmelse med nationale prioriteter. Dertil har vi lanceret en tilbagekøbspolitik, hvor vi enten køber brugte Semi Staal-maskiner og upcycler dem eller moderniserer dem for kunden, hvilket bidrager til genbrug og reducerer affaldsmængden.

Vi hjælper med at afbryde smitteveje på hospitalerne, styrke fødevaresikkerheden og skabe bedre arbejdsmiljøer

© SEMI STAAL A/S.  Alle rettigheder forbeholdes